Algemene voorwaarden: Romildevancommenee.com

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.romildevancommenee.com en alle diensten die hierop worden aangeboden.

Gegevens ROMILDEVANCOMMENEE.COM organisatie (vervolgens RVC in tekst genoemd)

ROMILDEVANCOMMENEE.COM B.V. 

Boomstraat 51B

1015 LB Amsterdam

KvK-nummer: 82617481

BTW-nummer: NL862540707B01

contact@romildevancommenee.com


Wij mogen op elk moment de Algemene Voorwaarden veranderen. Wanneer je van www.romildevancommenee.com gebruikt maakt stem je ermee in dat steeds de laatste versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing zal zijn. Wij moeten afspraken die afwijken van de Algemene Voorwaarden schriftelijk accepteren voordat ze geldig zijn.

 

Artikel 2. Deelname aan coachingsprogramma’s

2.1 RVC biedt verschillende coachingsprogramma’s aan namelijk:

  • Succesvol leidinggeven
  • Succesvol samenwerken
  • Succesvol Persoonlijk Leiderschap 

2.2 Je kunt zowel als particulier als bedrijf deelnemen aan de RVC coachingsprogramma’s.

2.3 Tijdens coachingsprogramma’s krijg je een werkboek en bijhorende video(s). Daarnaast is er de mogelijkheid om online live sessies met Romilde van Commenée in te plannen om vragen te beantwoorden.

2.4 RVC kan niet garanderen dat het volgen van RCV coachingsprogramma’s ervoor zorgen dat je succesvolle veranderingen ondergaat daar dit sterk afhankelijk is van het zelf toepassen van de aangereikte coaching. Wel zal Romilde van Commenée zich, samen met het RVC team, inspannen om alle handvatten te bieden om met succes haar programma te volgen en af te ronden. RCV adviseert alle deelnemers voldoende tijd te reserveren om de theorie te bestuderen en de opdrachten te maken om optimaal resultaat te bereiken.

 

Artikel 3. Betaling coachingsprogramma’s.

3. Betaling

3.1 Betaling is altijd in één keer vooraf waarbij je kan betalen via de factuur die ontvangt na de aanmelding om het programma te volgen.

3.2 Zodra de betaling is voldaan krijg je direct toegang tot de academy en kun je het coachingsprogramma gaan volgen.

3.3 RVC heeft een ‘14 dagen niet goed geld terug garantie’ daar RVC het zeer belangrijk vindt dat de deelnemers tevreden zijn over de coaching. Tot 14 dagen na de start van het programma kun je jouw deelname kosteloos annuleren d.m.v. een mail te sturen naar support@romildevancommenee.com met de duidelijk aantoonbare reden waarom gebruik te willen maken van deze garantieregel. Je dient het ontvangen coachingsmateriaal in te leveren en ook vervallen eventuele licenties op het door mij geleverde programma en tools.

3.4 Na de in het vorige lid genoemde termijn is het niet meer mogelijk om deelname aan het RVC coachingsprogramma te annuleren en ben je verplicht om het volledige deelnemersgeld te betalen. Je komt hiermee expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

 

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1 Alle teksten en tools (zoals stappenplannen, video’s en werkboeken) van het coachingsprogramma van RVC zijn intellectueel eigendomsrechten van Romilde van Commenée. Het is niet toegestaan om opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is ten strikte verboden.

4.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven de auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle teksten en materialen bij RVC.

4.3 Bij overtreding van dit artikel ben je RVC een direct opeisbare boete van vijfduizend euro verschuldigd voor iedere overtreding alsmede duizend euro voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd RVC’s recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al RVC’s overige rechten.

 

Artikel 5. Materialen en licenties

Het is het streven van RVC om de materialen ten behoeve van het coachingsprogramma levenslang te laten inzien, maar RVC kan dit niet garanderen. Als er een verhuizing van de materialen plaats moet vinden door bijv. verandering van url informeert RVC klanten altijd drie maanden van te voren per mail. Dit bericht wordt gestuurd naar het mailadres waarmee de deelnemer zich heeft ingeschreven. Als er een wijziging van mailadres is en dit is niet aan contact@romildevancommenee.com gemaild, dan is het niet doorgeven van een nieuw mailadres voor het risico van de deelnemer.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 RVC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

6.2 RVC is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade of schade door bedrijfsstagnatie van jou en/of derden. Jij vrijwaart RVC voor iedere aansprakelijkheid voor dergelijke schade bij derden.

6.3 RVC is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot de overeenkomst met de deelnemer van het coachingsprogramma, door derde werkzaamheden. De werking van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

 

Artikel 7. Klachten

7.1 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdend met de koop van de deelnemer van het coachingsprogramma van RVC zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van RVC, behoudends voor zover de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft RVC het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

7.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Amsterdam, juni 2021